رسیدگی به شکایات مردمی
نمونه : 1394/01/01
توضیح : لطفا در این قسمت شکایات خود و درصورت امکان مشخصات راننده , مشخصات اتوبوس یا همکار سازمان را ثبت نمایید.