درخواست اعلام تغییر نوع خودرو برای خودروهای ساماندهی شده در شبکه های بی سیم